Ochrona środowiskaOchrona środowiska

Ochrona środowiska

Lotnisko i jego działalność zawsze oddziaływuje na środowisko naturalne. W zależności od  przygotowania lotniska, jest to wpływ większy bądź mniejszy. Port lotniczy w Szymanach leży na obszarze Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka), co w kontekście zachowania walorów przyrodniczych stanowi wyzwanie.
Z uwagi na uwarunkowania położenia Portu Lotniczego w Szymanach, Spółka  Warmia i Mazury wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, planując rozbudowę Portu, podejmują działania mające na celu spełnienie norm i przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Akty prawne Natura 2000:
Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (http://www.hel.ug.edu.pl/pro-baltic/Dyrektywa_Ptasia.pdf)
Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (http://misjanatura.fwie.pl/n2000kompendium/images/szymon-robocze/CONSLEG-1992L0043-20070101-PL-TXT_siedliskowa.pdf)
Więcej informacji o sieci Natura 2000  na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska https://www.gdos.gov.pl/ 

Wszelkie informacje oraz zapytania z zakresu zarządzania ochroną środowiska na lotnisku prosimy kierować na adres srodowisko@mazuryairport.pl