Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Lotnisko i jego działalność zawsze oddziaływuje na środowisko naturalne. W zależności od  przygotowania lotniska, jest to być wpływ większy bądź mniejszy. Port lotniczy w Szymanach leży na obszarze Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka), co w kontekście zachowania walorów przyrodniczych stanowi wyzwanie.
 Z uwagi na uwarunkowania położenia Portu Lotniczego w Szymanach, Spółka  Warmia i Mazury wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego, planując rozbudowę Portu, podejmują działania mające na celu spełnienie norm i przepisów w zakresie ochrony środowiska.
Akty prawne Natura 2000:
Dyrektywa 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 
Więcej informacji o sieci Natura 2000  na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Raport o oddziaływaniu na środowisko:
Uwarunkowania środowiskowe
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

bądź z nami zawsze blisko