Opłaty Lotniskowe

Taryfikator opłat lotniskowych

 

Postanowienia ogólne:

1) Opłaty lotniskowe są pobierane od podmiotu na rzecz którego udostępniane są obiekty, urządzenia lub usługi, od użytkownika statku powietrznego lub innego eksploatującego statek powietrzny w momencie wykonywania operacji lotniczej. Opłaty są dokonywane na rzecz PL Olsztyn Mazury;

2) Skorzystanie z usług PL Olsztyn Mazury jest jednoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszej taryfy;

3) Opłaty składają się z:
a) opłat standardowych, w których skład wchodzą:
– opłata za lądowanie obejmująca również start statku powietrznego,
– opłata postojowa,
– opłata pasażerska,
b) opłat dodatkowych.

4) stawki opłat określonych w niniejszej taryfie są stawkami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami;

5) stawki opłat są wyrażone w złotych polskich (PLN);

6) Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – potwierdzonego:
a) statusem lotu:
– HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub
– SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub
– HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – potwierdzonego:
a) statusem lotu:
– STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub
– GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne – potwierdzonego:
a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub
b) odpowiednią uwagą w planie lotu

 

Opłata za lądowanie statku powietrznego:

1) opłata za lądowanie, obejmująca również start statku powietrznego, pobierana jest za każdą operację lądowania;
2) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej do 2 000 kg włącznie opłata za lądowanie, niezależnie od rodzaju lotu, wynosi 50 PLN;
3) dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej powyżej 2 000 kg opłata za lądowanie pobierana jest w sposób następujący:

MTOW [tony] CENA [PLN]
2-3 100,00
3-5,7 200,00
5,7 – 10 400,00
10-20 550,00
20-30 700,00
30-50 900,00
50-70 1600,00
70-100 2400,00
pow.100 3400,00

Opłaty określone w pkt. 2) i 3), obniża się o 50% dla śmigłowców.
operacja startu lub lądowania poza godzinami pracy lotniska opublikowanymi w rozdziale AD 2 AiP POLSKA może być wykonana po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez zarządzającego lotniskiem. Opłata za taką operację będzie podwyższona o 50 %

Opłata postojowa:

1) opłata za postój statku powietrznego na wyznaczonej do tego powierzchni lotniska pobierana jest za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde rozpoczęte 24 godziny postoju i wynosi – 6 PLN;
2) Czasem postoju statku powietrznego jest czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po kołowaniu po lądowaniu lub po holowaniu do rozpoczęcia kołowania lub odholowania do startu lub poza płytę postojową
3) za postój trwający do 4 godzin opłaty za postój nie pobiera się.
4) za postój statku powietrznego bazującego na lotnisku pobiera się opłatę za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego (MTOW) i każde rozpoczęte 24 godziny i wynosi ona
a) dla statku powietrznego do 10 MTOW – 2 PLN na każde MTOW
a) dla statku powietrznego powyżej 10 MTOW – 1 PLN na każde MTOW jednak nie mniej niż 20 PLN.

Opłata pasażerska:

opłata pobierana jest za każdego pasażera odlatującego i wynosi ona 50 PLN
opłacie za pasażera odlatującego nie podlegają:
pasażerowie w tranzycie bezpośrednim,
dzieci do lat 2, którym nie przysługuje oddzielne miejsce pasażerskie w samolocie.

Opłaty dodatkowe. Usługi dodatkowe objęte niniejszą taryfą świadczone są na wniosek usługobiorcy zgłoszony przed wykonaniem usługi z wyjątkiem usługi określonej w punkcie 6.1
1) Opłaty dodatkowe są pobierane za usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych przez użytkownika statku powietrznego
usunięcie zanieczyszczeń lotniskowych za każde rozpoczęte 5m²: CENA [PLN]
– smary i materiały pędne 1000
– inne zanieczyszczenia 600

2) ochrona statku:
– ochrona statku przez pracownika ochrony – każda rozpoczęta h pracy 200
– oświetlenie samolotu – każde rozpoczęte 24h od każdego punktu świetlnego 150
– wygrodzenie stanowiska postojowego 400

3) zabezpieczenie przez Lotniskową Służbę Ratowniczo Gaśniczą statku
powietrznego podczas tankowania/roztankowania statku powietrznego
w momencie wejścia/ wyjścia lub przebywania pasażerów na pokładzie. 100

4 Opłata za konwojowanie pobierana jest za każdy konwój przesyłek ze statku i do statku powietrznego i wynosi
– Konwój przesyłek wartościowych – indywidualnych 100
– Konwój przesyłek wartościowych – bankowych- 400
– Konwój pozostałych przesyłek – 50 pln za każdego konwojenta uczestniczącego w konwoju

Zniżki od opłat lotniskowych:

Zniżki od opłat lotniskowych stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w stosunku do każdego użytkownika lotniska wykonującego operacje lotnicze;
a) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty regularne na nowym kierunku
przysługuje w pierwszych 60 miesiącach zniżka od opłat lotniskowych pod warunkiem wykonania co najmniej 200 operacji rocznie i wykonaniu co najmniej 80 % planowanych – rozkładowych lotów. Zniżka dotyczy opłat za lądowanie i opłaty pasażerskiej. Zniżka wynosi 50 %. Zniżka przysługuje po 3 miesiącach operowania w przypadku wykonania co najmniej 50 lotów.
b) użytkownikowi statku powietrznego o maksymalnej masie startowej powyżej 5,7 ton
wykonującemu nowo uruchamiane połączenie czarterowe przysługuje prawo do zniżek od opłat za lądowanie w wysokości 50% pod warunkiem wykonania minimum 2 lotów (2-ch operacji lądowania) w miesiącu kalendarzowym objętym zniżką, Zniżka obowiązuje przez 4 miesiące.
c) użytkownikowi statku powietrznego wykonującemu loty treningowe i/lub szkolne
przysługuje prawo do zniżki w wysokości 50% od opłat za lądowanie, (przyziemienie)

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego