Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Wstęp deklaracji
Warmia i Mazury Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-16.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-19.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania
W trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-19.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-19.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Olga Chmielińska, sekretariat@mazuryairport.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 544 34 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Terminal pasażerski Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zlokalizowany jest pod adresem Szymany 150, 12-100 Szczytno (wjazd od strony miejscowości Szymany). Budynek ten posiada:
• dwa główne wejścia do budynku (od strony parkingu),
• windę elektryczną wraz z informacją głosową do wjazdu na taras widokowy znajdujący się na I piętrze w strefie ogólnodostępnej terminala pasażerskiego,
• szerokość  korytarzy i wejścia głównego do budynku terminala umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
• toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych w każdej strefie oczekiwania na podróż na poziomie parteru,
• dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są w najbliższej odległości od głównego wejścia do terminala z możliwością przywołania pomocy przy użyciu intercomu.

Siedziba Warmia i Mazury Sp. z o.o. zlokalizowana jest w budynku Biura Zarządu pod adresem Szymany 150, 12-100 Szczytno (wjazd od strony miejscowości Sasek Mały). Budynek posiada:
• jedno wejście główne od strony parkingów,
• platformę osobową dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
• dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
• toaletę przystosowana dla osób niepełnosprawnych – parter budynku,
• przy wjeździe na teren przy budynku Biura Zarządu (szlaban) należy poprosić o pomoc przy platformie dla osób niepełnosprawnych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego