Ochrona środowiska

Uwarunkowania środowiskowe:
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury położony jest w granicach najmłodszej formy ochrony przyrody obszaru Natura 2000 (Puszcza Napiwodzko-Ramucka) co świadczy o wyjątkowości miejsca, a także obowiązku dbania o środowisko naturalne.
Zgodnie z zasadą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy portu lotniczego  sporządzony został raport, w którym przedstawiono prognozowany wpływ planowanego przedsięwzięcia na komponenty środowiska naturalnego. W wyniku przeprowadzanej oceny Spółka Warmia i Mazury uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowanych w której określone zostały m.in.: istotne warunki w celu zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji lotniska. Pozwoliło to na zachowanie spójności i ograniczenie negatywnego wpływu do minimum, pamiętając o zasadzie zrównoważonego rozwoju, przezorności oraz zapobiegania.

Podjęte działania:
Podczas rozbudowy oraz na etapie eksploatacji lotniska zastosowano szereg działań minimalizujących oraz kompensacyjnych z zakresu ochrony czynnej: montaż skrzynek lęgowych dla ptaków i nietoperzy, kształtowanie siedlisk żerowych bociana białego, ptaków szponiastych oraz innych gatunków na wyznaczonych obszarach.

Program kontroli środowiska:
Zgodnie z zaleceniami ICAO (Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego) biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania środowiskowe lotniska ustanowiono oraz wprowadzono Program zarządzania ryzkiem ze zwierzętami do którego należy m.in.: prowadzenie monitoringu ornitologicznego na terenie lotniska oraz w Strefie Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych, raportowanie stanu środowiska (dziennik aktywność zwierząt na lotnisku), stosowanie metod proaktywnych (zarządzanie siedliskami) oraz metod reaktywnych (płoszenie ptaków). Zarządzający Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w szczególności dba o to, aby realizacja programu była zgodna z regulacjami prawnymi z zakresu ochrony środowiska. Port Lotniczy Olsztyn-Mazury otwarty jest na współpracę z instytucjami zewnętrznymi na rzecz promowania i troski o środowisko naturalne.

Bezpieczeństwo ruchu lotniczego wokół lotniska:

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. art. 876 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, z póź. zm. )

Zabrania się:

1) w stosunku do lotnisk użytku publicznego, o których mowa w art. 59a ust. 1 pkt 1 i 2, oraz lotnisk wpisanych wyłącznie do rejestru lotnisk i lądowisk wojskowych:

a) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjających występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 7 km od punktu odniesienia lotniska ujawnionego w rejestrze lotnisk,

b) hodowania lub wypuszczania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu statków powietrznych w odległości do 3 km od progu i końca drogi startowej lotniska i 1,5 km od osi drogi startowej lotniska, po obu strunach tej drogi.

Poniżej przedstawiono opisane strefy względem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury:

Kliknij i dowiedz się więcej na temat zdarzeń kolizji statków powietrznych ze zwierzętami

Wszelkie informacje oraz zapytania z zakresu zarządzania ochroną środowiska na lotnisku oraz w jego otoczeniu prosimy kierować na adres: srodowisko@mazuryairport.pl

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego