ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie zaobserwowane zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn-Mazury lub w jego otoczeniu prosimy kierować na adres:

sms@mazuryairport.pl

POLITYKA LOTNISKA OLSZTYN – MAZURY W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA

Nadrzędnym celem kierownictwa i załogi Lotniska Olsztyn – Mazury jest realizacja specyficznych procesów portu lotniczego (obejmujących także Służby ATS, COM, MET), na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie bezpieczeństwa i jakości.

Dążymy do doskonalenia systemu bezpieczeństwa w realizacji procesów Lotniska Olsztyn – Mazury, zaś atrybutami są:

 • Zaangażowanie kierownictwa i całej załogi w sprawy bezpieczeństwa.
 • Ustanowione i zakomunikowane załodze zakresy zadań, odpowiedzialności, uprawnień, poziomów dostępu do informacji i sektorów lotniska.
 • Wdrożony system zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa tj. system składania meldunków o zagrożeniach, incydentach i wypadkach zaistniałych na terenie, i w strefie operacyjnej Lotniska Olsztyn – Mazury.
 • Wdrożony model badania incydentów i zdarzeń lotniczych,
 • Wdrożony model rozpowszechniania doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego (Human Factor).
 • Wdrożony sposób informowania dobrowolnego i anonimowego oraz obowiązkowego o wypadkach, incydentach, zagrożeniach, błędach obsługi.
 • Zakomunikowanie załodze warunków, kiedy nie stosuje się konsekwencji dyscyplinarnych i przypisywania winy w stosunku do personelu lotniska zgłaszającego zagrożenia, nieprawidłowości i zdarzenia – zgodnie z zasadami „Just Culture”, tj. sytuacji, gdy zgłoszone zdarzenia nie wynikają z rażącego niedbalstwa lub przesłanek kryminalnych.
 • System sprawdzenia, oceny i zatwierdzania zmian do procedur, przed ich wprowadzeniem.
 • System monitoringu, audytów i przeglądów bezpieczeństwa, dla rekomendowania koniecznych zmian, informowania o poziomie bezpieczeństwa, i potwierdzeniu zgodności stanu faktycznego z założenia.
 • Współpraca ze wszystkimi użytkownikami lotniska oraz dostawcami i odbiorcami usług lotniskowych, polegająca na koordynacji, i harmonizacji procedur oraz koordynacji planów reagowania kryzysowego.
 • System szkoleń personelu lotniskowego oraz personelu użytkowników lotniska w zakresie bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, zarządzający lotniskiem zobowiązuje się do realizacji n/w zagadnień:

 • Udokumentowania i zakomunikowania przez zarządzającego lotniskiem zakresów obowiązków, uprawnień, i odpowiedzialności personelu kierowniczego, i pozostałego personelu, za bezpieczeństwo na Lotnisku Olsztyn – Mazury.
 • Wyznaczenia Kierownika ds. SMS (Safety Managera).
 • Aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa w zakresie zachowań nieakceptowalnych i zachowań wywołujących konieczność dyscyplinowania załogi w aspektach bezpieczeństwa, w tym stosowania zasady „Just Culture” w procesie zarządzania lotniskiem.
 • Opracowania, aktualizacji i zakomunikowania załodze przyjętych wskaźników poziomów bezpieczeństwa.
 • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Stałego monitorowania przepisów prawnych, wymagań, i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienia sposobów skutecznego komunikowania załodze i użytkownikom lotniska spraw związanych z bezpieczeństwem.
 • Okresowego przeglądu Polityki Bezpieczeństwa celem zapewnienia, iż jest ona aktualna i odpowiada potrzebom lotniska.
 • Zapewnienia szkoleń załogi własnej i użytkowników lotniska w zakresie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie zasobów dla utrzymania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na lotnisku.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego