Alert ikona wykrzyknika

UWAGA! Od 15 marca loty międzynarodowe są zawieszone do odwołania!
Attention! From 15 March all international flights will be suspended until further notice!

ZGŁASZANIE ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Wszelkie zaobserwowane zagrożenia bezpieczeństwa na lotnisku Olsztyn-Mazury lub w jego otoczeniu prosimy kierować na adres:

sms@mazuryairport.pl

POLITYKA LOTNISKA OLSZTYN – MAZURY W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA

Nadrzędnym celem kierownictwa i załogi Lotniska Olsztyn – Mazury jest realizacja specyficznych procesów portu lotniczego (obejmujących także Służby ATS, COM, MET), na najwyższym możliwym do uzyskania poziomie bezpieczeństwa i jakości.

Dążymy do doskonalenia systemu bezpieczeństwa w realizacji procesów Lotniska Olsztyn – Mazury, zaś atrybutami są:

 • Zaangażowanie kierownictwa i całej załogi w sprawy bezpieczeństwa.
 • Ustanowione i zakomunikowane załodze zakresy zadań, odpowiedzialności, uprawnień, poziomów dostępu do informacji i sektorów lotniska.
 • Wdrożony system zgłaszania informacji dotyczących bezpieczeństwa tj. system składania meldunków o zagrożeniach, incydentach i wypadkach zaistniałych na terenie, i w strefie operacyjnej Lotniska Olsztyn – Mazury.
 • Wdrożony model badania incydentów i zdarzeń lotniczych,
 • Wdrożony model rozpowszechniania doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa, z uwzględnieniem czynnika ludzkiego (Human Factor).
 • Wdrożony sposób informowania dobrowolnego i anonimowego oraz obowiązkowego o wypadkach, incydentach, zagrożeniach, błędach obsługi.
 • Zakomunikowanie załodze warunków, kiedy nie stosuje się konsekwencji dyscyplinarnych i przypisywania winy w stosunku do personelu lotniska zgłaszającego zagrożenia, nieprawidłowości i zdarzenia – zgodnie z zasadami „Just Culture”, tj. sytuacji, gdy zgłoszone zdarzenia nie wynikają z rażącego niedbalstwa lub przesłanek kryminalnych.
 • System sprawdzenia, oceny i zatwierdzania zmian do procedur, przed ich wprowadzeniem.
 • System monitoringu, audytów i przeglądów bezpieczeństwa, dla rekomendowania koniecznych zmian, informowania o poziomie bezpieczeństwa, i potwierdzeniu zgodności stanu faktycznego z założenia.
 • Współpraca ze wszystkimi użytkownikami lotniska oraz dostawcami i odbiorcami usług lotniskowych, polegająca na koordynacji, i harmonizacji procedur oraz koordynacji planów reagowania kryzysowego.
 • System szkoleń personelu lotniskowego oraz personelu użytkowników lotniska w zakresie bezpieczeństwa.

Mając powyższe na uwadze, zarządzający lotniskiem zobowiązuje się do realizacji n/w zagadnień:

 • Udokumentowania i zakomunikowania przez zarządzającego lotniskiem zakresów obowiązków, uprawnień, i odpowiedzialności personelu kierowniczego, i pozostałego personelu, za bezpieczeństwo na Lotnisku Olsztyn – Mazury.
 • Wyznaczenia Kierownika ds. SMS (Safety Managera).
 • Aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa w zakresie zachowań nieakceptowalnych i zachowań wywołujących konieczność dyscyplinowania załogi w aspektach bezpieczeństwa, w tym stosowania zasady „Just Culture” w procesie zarządzania lotniskiem.
 • Opracowania, aktualizacji i zakomunikowania załodze przyjętych wskaźników poziomów bezpieczeństwa.
 • Ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem.
 • Stałego monitorowania przepisów prawnych, wymagań, i zalecanej praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienia sposobów skutecznego komunikowania załodze i użytkownikom lotniska spraw związanych z bezpieczeństwem.
 • Okresowego przeglądu Polityki Bezpieczeństwa celem zapewnienia, iż jest ona aktualna i odpowiada potrzebom lotniska.
 • Zapewnienia szkoleń załogi własnej i użytkowników lotniska w zakresie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie zasobów dla utrzymania możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na lotnisku.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego