Regulamin lotniska

ZARZĄDZENIE NR 12 /2017

PREZESA ZARZĄDU PORTU LOTNICZEGO OLSZTYN-MAZURY

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku

na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

Na podstawie art. 83a ust. 2 Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 130 póz. 1112) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku zarządzam co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony lotnictwa cywilnego w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury zwanego dalej Portem Lotniczym, zobowiązuję wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie do przestrzegania przepisów określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zabrania się:

pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania lotniska;

wnoszenia na teren lotniska, bez stosownego zezwolenia, broni i materiałów niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, statków powietrznych lub infrastruktury lotniska;

zaśmiecania i zanieczyszczania terenu lotniska;

spożywania alkoholu lub palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz wnoszenia i zażywania środków odurzających oraz substancji psychotropowych;

wprowadzania na teren terminali pasażerskich zwierząt z wyjątkiem psów służbowych i psów asystujących osobom niepełnosprawnym, poza przypadkami nadawania zwierząt do przewozu lotniczego;

prowadzenia bez zgody zarządzającego lotniskiem:

zbiórek pieniężnych,

działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej lub innej działalności zarobkowej,

działalności artystycznej, politycznej oraz innej działalności zakłócającej porządek na lotnisku;

fotografowania lub filmowania czynności rozpoznania minersko-pirotechnicznego i akcji ratowniczych, stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu oraz punktów kontroli paszportowej i kontroli dokumentów, bez zezwolenia wydanego przez zarządzającego lotniskiem w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem placówki Straży Granicznej, komendantem placówki Policji lub naczelnikiem urzędu celnego – odpowiednio do tego, jakie czynności, stanowiska lub punkty kontroli mają być fotografowane lub filmowane;

zakłócania, uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania przez personel lotniska lub przewoźnika lotniczego obowiązków służbowych;

dokonywania nieuprawnionych zmian w wyposażeniu lotniska, urządzeniach lub systemach lotniskowych oraz utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z urządzeń lub pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego znajdujących się na terenie lotniska;

parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

naruszania określonych przez zarządzającego lotniskiem warunków ruchu pojazdów i pieszych na terenie strefy operacyjnej lotniska;

przebywania w strefie zastrzeżonej lotniska i w strefie operacyjnej lotniska bez upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu do stref zastrzeżonych lotniska określonych przez zarządzającego lotniskiem;

wprowadzania do strefy zastrzeżonej lub strefy operacyjnej lotniska lub używania w tych strefach pojazdu bez ważnej przepustki samochodowej bądź odpowiedniego upoważnienia lub naruszania w inny sposób warunków dostępu pojazdów do tych stref;

pozostawania w porze nocnej bez uzasadnienia związanego z oczekiwaniem na przylot lub odlot statku powietrznego;

uchylania się od kontroli bezpieczeństwa lub kontroli dostępu oraz przekraczania lub forsowania drzwi, ogrodzeń, barier ochronnych oraz nieuzasadnionego użycia przycisku bezpieczeństwa otwierającego drzwi.

§ 3

Wszystkie osoby przebywające na terenie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury zobowiązuje się do:

niezwłocznego informowania funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub służby ochrony lotniska w przypadku zaobserwowania pozostawionego bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, a także w przypadku stwierdzenia innego potencjalnego niebezpieczeństwa dla osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń;

stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska, a także personelu służb lotniskowych, służb ruchu lotniczego i przewoźników lotniczych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób, statków powietrznych i obiektów lub urządzeń lotniska;

podporządkowania się poleceniom służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i służby ochrony lotniska w czasie prowadzenia działań ratowniczych, ewakuacyjnych, zabezpieczających i prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa.

§ 4

 

Zgodnie z art. 210 ust. l pkt. 5a, ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. 2002 nr 130 poz. 1112) osoba, która wbrew obowiązkowi określonemu w art. 83a ust. 1 ustawy nie stosuje się do nakazu lub zakazu zawartego w przepisach porządkowych wydanych na podstawie art. 83a ust. 2 obowiązujących na lotnisku,, podlega karze grzywny.

§ 5

Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu sprawuje; Policja, Straż Graniczna, Służba Ochrony Lotniska Olsztyn-Mazury oraz inne upoważnione służby Portu Lotniczego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 68 z dnia 18.12.2015 r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego