Nowy Plan Generalny Lotniska Olsztyn-Mazury zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury

W dniu 2 grudnia 2021 r. Minister Infrastruktury zatwierdził „Plan Generalny lotniska Olsztyn-Mazury na lata 2019-2039 w zakresie zgodności z polityką transportową kraju”.

Sporządzenie Planu Generalnego Lotniska – PGL, to obowiązek nakładany na podmioty zarządzające portami lotniczymi użytku publicznego przez ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2020 r. poz. 1970). PGL to dokument, określający plany rozwoju lotniska w co najmniej 20-letnim horyzoncie czasowym, uwzględniając założenia operacyjno-techniczne związane z eksploatacją portu lotniczego oraz zgodność tych działań z celami rozwoju regionalnego i zasad zrównoważonego rozwoju infrastruktury transportowej.

Konieczność aktualizacji PGL Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury wynikała z przesłanek określonych w art. 55 ust. 10 ustawy, tj. upłynięcia terminu pięciu lat od daty zatwierdzenia obowiązującego planu generalnego, który w przypadku lotniska w Szymanach został zatwierdzony w 2015 roku.

Zatwierdzenie nowego Planu Generalnego lotniska Olsztyn-Mazury w perspektywie 2019-2039 potwierdziło, że:
– Koncepcja rozwoju lotniska Olsztyn-Mazury jest zgodna ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), szczególnie w obszarze „transport”, który jest jednym z kluczowych obszarów wpływających na osiągnięcie celów Strategii.

– Funkcjonowanie Portu lotniczego Olsztyn-Mazury jest zgodne ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, której głównym celem jest zwiększenie dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

– Koncepcja rozwoju lotniska Olsztyn-Mazury jest zgodna z Programem Rozwoju Sieci Lotnisk i Lotniczych Urządzeń Naziemnych przyjętym Uchwałą nr 86/2007 Rady Ministrów w dniu 8 maja 2007 r., w szczególności z celem 4.3. Zapewnienie konkurencyjnej pozycji polskich portów lotniczych w stosunku do infrastruktury krajów sąsiednich z uwzględnieniem potencjału gospodarczego i demograficznego oraz celem 4.5. Włączenie polskich portów lotniczych w krajową i unijną sieć transportu intermodalnego. Poprawa regionalnej i lokalnej dostępności portów lotniczych (drogi, koleje, transport publiczny).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego