Przeszkody lotnicze

Na lotnisku Olsztyn-Mazury określono przestrzeń powietrzną wokół lotniska, która ma być wolna od przeszkód lotniczych, celem zapewnienia bezpieczeństwa i regularności wykonywania operacji lotniczych. Zgodnie z wymaganiami przepisów, w przestrzeni powietrznej zostały wyznaczone stałe powierzchnie ograniczające, zabezpieczające operacje lotnicze przed sztucznymi i naturalnymi obiektami, stanowiącymi potencjalne niebezpieczeństwo.

Zgodnie z Art. 871 ustawy Prawo Lotnicze przeszkodami lotniczymi są obiekty:

  • wyższe niż wysokości określone przez wyznaczone powierzchnie ograniczające przeszkody;
  • o wysokości od 100 m powyżej poziomu otaczającego terenu lub wody;
  • występujące w pasie drogi startowej bez względu na ich wysokość;
  • inne niż obiekty, o których mowa w pkt 1-3, które zostały uznane przez Prezesa Urzędu, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych za przeszkodę lotniczą ze względu na potencjalne zagrożenie dla ruchu statków powietrznych.

 

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy Prawo Lotnicze zgodę na powstanie obiektu stałego o charakterze trwałym, którego wysokość przekracza wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody udziela, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warszawa
www.ulc.gov.pl

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo Lotnicze, dopuszcza się powstanie obiektu stałego o charakterze czasowym lub obiektu ruchomego przekraczającego wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody po uzgodnieniu parametrów i lokalizacji obiektu z zarządzającym lotniskiem oraz instytucją zapewniającą służbą ruchu lotniczego funkcjonującą na tym lotnisku. Dla uzyskania uzgodnienia warunków posadowienia obiektu tymczasowego od zarządzającego lotniskiem należy wypełnić Formularz zgłoszenia przeszkody lotniczej lub sprzętu budowlanego.
Wypełniony formularz należy przesłać na adres dyzurny.operacyjny@mazuryairport.pl z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego