Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury

Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, jest beneficjentem projektu pt. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.

Budowa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach była realizowana w ramach projektu inwestycyjnego pt. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” – zapisanego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013 (działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny).

Wartość projektu: 208 189 691,88 zł

Dofinansowanie z UE: 102 328 009,57 zł

Głównym celem projektu była rozbudowa i modernizacja istniejącego lotniska w Szymanach i uruchomienie międzynarodowego portu lotniczego, który zmniejszy wykluczenie komunikacyjne północno-wschodniej części Polski, zwiększy mobilność mieszkańców regionu, podniesienie potencjał inwestycyjny województwa warmińsko-mazurskiego oraz wpłynie na rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.

Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS
Opis do zdjęcia dodanego w panelu CMS

W dniu 7 listopada 2011 r. Warmia i Mazury Sp. z o.o. została wpisana na listę indykatywną projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, jako beneficjent projektu rozbudowy lotniska w Szymanach pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” w którym określono: planowany koszt całkowity projektu, zakładany poziom dofinansowania z EFRR i termin zakończenia realizacji całego zadania wraz z jego rozliczeniem i uruchomieniem lotniska do 31.12. 2015 r.

24 kwietnia 2012 r. Województwo Warmińsko-Mazurskie zawarło Umowę dzierżawy nieruchomości lotniskowej ze Spółką Warmia i Mazury Sp. z o. o., która przygotowała Program docelowej rozbudowy lotniska oraz podjęła działanie w celu uzyskania niezbędnych dokumentów do jego rozbudowy, zgody na zarządzanie nim i pozyskania środków finansowych, w tym m. innymi: map do celów projektowych całego obszaru objętego planem rozbudowy, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz Studium Wykonalności przedsięwzięcia. W czerwcu 2012 r. Spółka Warmia i Mazury podpisała z Województwem jako Instytucją Zarządzającą Umowę Wstępną dot. realizacji projektu pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury”.

Z uwagi na krótki termin realizacji Projektu jego realizację podzielono na kilka zadań, zarówno na etapie ich projektowania jak i wykonawstwa, które wykonywane były równolegle. W efekcie pozwolenia na budowę poszczególnych zadań uzyskano w grudniu 2014 r., a ich rozpoczęcie nastąpiło w I kwartale 2015 r.

Dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich realizatorów projektu, wprowadzeniu innowacyjnych technologii , sprawnej koordynacji i skutecznemu nadzorowi, w terminach ustalonych w umowach zostały wykonane wszystkie zadania, w tym:
– budowa terminala pasażerskiego o kubaturze ok. 46 000 m3 , powierzchni użytkowej 6 500 m2, przepustowości rocznej 500 000 pasażerów, w dobie szczytowej 1250 pasażerów;
– wydłużenie drogi startowej do 2 500 m, poprawiając równocześnie jej nośność do 50 PCN i parametry geometryczne (spadki poprzeczne i promienie łuków pionowych), dostosowując je do wymogów Unii Europejskiej, wraz z kompletnym ich oznakowaniem dziennym i nocnym oraz zmodernizowanym odwodnieniem;
– budowa płyty postojowej o wymiarach 132×132 m , z trzema stanowiskami dla obsługi samolotów kat. C, w tym stanowisko do odladzania samolotów;
– budowa Strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej wraz z wyposażeniem (w tym dwa wozy bojowe zapewniające VII kat. osłony p.poż.) i jej uzbrojeniem do działalności centrum kryzysowego i monitoringu;
– budowa dróg: kołowania, technicznych, pożarowych i patrolowych o łącznej długości ok 14 km;
– instalacja instrumentalnego systemu nawigacyjnego ILS kat. I , oraz systemu świateł nawigacyjnych na kierunku zasadniczym i uproszczony na kierunku pomocniczym;
– modernizacja systemu energetycznego, odwodnienie, ogrzewania i telekomunikacyjnego;
– ogrodzenie całej części lotniczej lotniska w sposób wymagany obowiązującymi przepisami dla lotnisk komunikacyjnych, oraz zabezpieczenie wszelkich rowów, odkrytych zbiorników i cieków znajdujących się w granicach lotniska, zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach;
– budowa stacji paliw lotniczych Jet A-1 o pojemności zbiorników ok. 100 m3 oraz AVGAS 100 LL o pojemności 20 m3;
– remont i adaptacja starych obiektów na potrzeby administracji Spółki oraz pomieszczeń garażowo-warsztatowych dla służb utrzymania lotniska;
– remont i modernizacja Wieży Kontroli Ruchu wraz z wyposażeniem.

Dla usprawnienia dojazdu do lotniska wybudowana została droga łącząca drogę krajową nr 57 z terminalem pasażerskim, z parkingami wokół terminala, w którego otoczeniu wybudowano również przestanek końcowy nowej linii kolejowej odchodzącej od linii nr 35 przed stacją Szymany Lotnisko, łączącą Olsztyn z terminalem pasażerskim.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Reginalnego